RISK- & KÄNSLIGHETSANALYS

Att exponeras för risker är en del av affärsverksamheten. Detta avspeglas i Addtechs löpande arbete med riskhantering, vars syfte är att identifiera, mäta och förhindra att risker realiseras. Samt att fortlöpande göra förbättringar och på så sätt minska potentiella risker.

Vår riskhantering är inriktad på affärsrisker, finansiella risker och övriga potentiella betydande risker såsom legala risker. Inom alla enheter ingår bedömningar av verksamhetens risk. Addtechkoncernen har interna spelregler i form av policys och instruktioner som ger ansvariga chefer verktyg för att identifiera och följa upp verksamhetens utveckling och för att kunna upptäcka avvikelser som skulle kunna utvecklas till risker. Ett systematiskt sätt att följa upp läget i våra verksamheter är genom månadsrapporter, där cheferna beskriver utvecklingen i sina respektive enheter. I dessa månadsrapporter hissas "varningsflaggor" om negativa avvikelser eller risker identifieras.

Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen.

Därutöver är Addtech påverkat av finansiella risker såsom transaktionsexponering, omräkningsexponering, finansieringsrisk, ränterisk samt kredit- och motpartsrisk. En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3 i årsredovisningen 2019/2020.

De marknader Addtech verkar på följer i stort sett den allmänna utvecklingen inom industrin. Senaste året har varit ett turbulent år i stora delar av Europa och den allmänna industrikonjunkturen har på flera av våra marknader varit orolig och relativt svag. I affärsområdet Energy har samhällets investeringar i infrastruktur och då främst inom eldistribution viss betydelse för koncernens utveckling. Genom geografisk spridning och branschspridning, vilket innebär att kunderna till Addtechs operativa dotterbolag befinner sig i olika faser av konjunkturcykeln, och fokusering på ett flertal nischmarknader, blir Addtech mindre konjunkturkänsligt. Tack vare att Addtech också har en väsentlig försäljning av teknisk service, support och förbrukningsmaterial till eftermarknaden, minskar risken för att konjunktursvängningar i enskilda branscher ger stor påverkan på koncernen.

Strukturförändringar och konsolideringar i kundledet ökar ständigt kraven på mervärde i leverantörens åtagande. Företagen som agerar på marknaden måste ha en viss storlek såväl avseende finansiell styrka som avseende tjänsteinnehåll och produktutbud. Inom många branscher har delar av produktionen lagts ut på lego- eller kontraktstillverkare. Detta medför både en risk och en möjlighet för Addtech, då kontraktstillverkaren kan välja andra leverantörer samtidigt som det kan öppna för nya affärsmöjligheter.

Den ökande internationaliseringen under den senaste tioårs perioden har inneburit att framför allt volymproduktion har flyttat från de nordiska länderna till Asien. Fokus för Addtechs bolag är normalt låg- och mellanvolym segmentet och den verksamheten finns därför ofta kvar i de nordiska länderna och i Europa. Koncernens exponering mot ett stort antal branscher samt att ingen kund svarar för mer än två procent av koncernens omsättning reducerar också effekterna av enskilda företags beslut om eventuell utflyttning. Ett tydligt mervärde och det unika i Addtechs erbjudande till kunderna leder till möjligheter att leverera även utanför det geografiska närområdet.

Förändring och konsolidering bland företagen i teknikhandelsbranschen förändrar kontinuerligt konkurrenssituationen. Storskalighet kan leda till prispress, men i Addtechs strategi ingår att nå marknadsledande positioner inom specifika nischer med ett erbjudande av produkter och tjänster där priset inte är den enskilt avgörande faktorn. I många nischer som vi agerar i sker en snabb teknisk utveckling och det innebär att konkurrensen ändras över tid. Våra bolag måste vara innovativa och aktiva i den här utvecklingen för att fortsätta vara en konkurrenskraftig aktör på sin marknad.

Addtechs verksamhet som helhet präglas i begränsad omfattning av säsongsvariationer. Verksamheten följer normalt den producerande industrins säsongsmönster, vilket innebär lägre försäljning under sommarmånaderna. Baserat på ett historiskt mönster genereras normalt knappt hälften av resultatet under de två första kvartalen, det vill säga perioden april-september, och drygt hälften under de två sista kvartalen av Addtechs räkenskapsår, med andra ord perioden oktober-mars. Större avvikelser från detta mönster kan ske vid snabba konjunkturella förändringar under ett räkenskapsår eller vid större förvärv. Inom enskilda verksamheter i Addtech Energy förekommer större säsongsvariationer.

Addtechkoncernens bolag strävar efter att vara attraktiva arbetsgivare och ge våra medarbetare goda möjligheter till personlig utveckling. Internrekrytering är vårt viktigaste verktyg för ledarförsörjning och våra anställda är vårt viktigaste konkurrensmedel. Våra kompetenta medarbetare är affärsmän med hög teknisk kompetens. Förståelsen för kundernas verksamhet är kritisk och leder ofta till fördjupat samarbete och utveckling. För Addtech är det därför viktigt att hela tiden attrahera nya medarbetare och kunna behålla våra duktiga medarbetare.

Som koncern arbetar vi därför långsiktigt på flera plan för att öka den interna kunskapsöverföringen, vidareutveckla medarbetarna och förädla företagskulturen. Koncernen driver sedan många år tillbaka en egen affärsskola. Affärsskolan omfattar samtliga medarbetare och är en viktig plattform för att sprida företagskultur, vidareutveckla affärsmannaskapet och öka graden av professionalism bland medarbetarna. Samtidigt skapar Affärsskolan utrymme för både personlig och professionell utveckling. Koncernens djupt förankrade decentraliserade företagskultur och entreprenörskap är likaså en viktig framgångsfaktor för oss.

Under räkenskapsåret har koncernen genomfört sin andra medarbetarundersökning. Detta är ett led i vårt ökade fokus kring att driva långsiktigt hållbar verksamhet. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur de anställda ser på dotterbolagen som arbetsgivare, sin arbetssituation och vad som eventuellt kan förbättras och utvecklas ytterligare både i de enskilda bolagen och på koncernnivå.

I samband med förvärv strävar koncernen efter att särskilt motivera och säkerställa ett långsiktigt engagemang från nyckelpersoner i det förvärvade företaget.

Ett mindre volymtillskott i koncernens olika verksamheter kan förväntas påverka rörelseresultatet positivt i nivå med bruttomarginalen i respektive affär. Efter en viss ökning når dock verksamheten ett sådant resursutnyttjande att resurserna måste expanderas. Trappstegseffekter infinner sig, vilket tenderar att sänka resultattillskottet av tillkommande volym till en nivå som över tiden närmar sig rörelsemarginalen. Vid sjunkande volym kan den negativa effekten på rörelseresultatet på kort sikt antas vara större än motsvarande positiva effekt från en volymökning. Åtgärder måste aktivt vidtas för att möta den negativa effekten så att den på något längre sikt ska närma sig rörelsemarginalen. Det ska även beaktas att koncernens olika verksamheter arbetar med olika förutsättningar vad gäller exempelvis bruttomarginal och resursutnyttjande. Detta leder till olika möjligheter att absorbera en volymökning inom ramen för de befintliga resurserna, alternativt reducera resurserna vid en volymminskning. Redovisade effekter ska endast ses som en indikation på mer kortsiktiga effekter och inkluderar ej någon effekt av de kompenserande åtgärder koncernen skulle vidta vid dessa händelser. Beräkningen nedan av effekter av t ex. förändrad försäljningsvolym har således endast beaktat ökat eller minskat täckningsbidrag, ej om anpassning av antalet medarbetare eller andra omkostnader behöver justeras därefter.

Addtechs övergripande mål är att skapa tillväxt i kombination med lönsamhet. Koncernen strävar efter att över en konjunkturcykel uppnå en resultattillväxt på minst 15 procent per år. För att uppnå detta krävs en kombination av organisk tillväxt och förvärv. För att säkerställa att våra förvärv är framgångsrika har Addtech en väl inarbetad rutin och struktur för att genomföra och integrera förvärvade bolag på ett bra sätt i koncernen.

Alla förvärv innebär en risk och det är inte alltid säkert att alla förvärv blir lyckosamma. Kostnader hänförliga till förvärv kan därför bli högre än förväntat och positiva effekter av förvärv kan ibland ta längre tid att realisera än förväntat. Prövningar av nedskrivningsbehov görs årligen på förvärvad goodwill. Goodwillprövningar sker per affärsenhet. Om goodwill inte anses rätt värderad vid en sådan prövning kan det resultera i en nedskrivning, vilket skulle påverka Addtechkoncernens resultat.

De digitala riskerna ökar ständigt i hela samhället. Addtech och Addtechs dotterbolag är som de flesta företag beroende av olika informationssystem och annan teknologi för att sköta och utveckla verksamheten. Oplanerade driftsavbrott och cybersäkerhetsincidenter, till exempel dataintrång, virus, sabotage och andra cyberbrott, kan innebära både intäktsbortfall och anseendeförluster. Även IT-händelser eller cyberincidenter hos tredje part, som leverantörer eller kunder, kan inverka på Addtechs leverans- och intjäningsförmåga.

För att säkerställa stabila IT-miljöer och förebygga incidenter så arbetar Addtech med regelbundna riskanalyser samt ständigt underhåll och översyn av IT-säkerheten, både på koncernnivå och på dotterbolagsnivå. Den stora cyberattack som drabbade Addtech i slutet av 2019 gav viktiga lärdomar vad gäller förmågan att systematiskt identifiera, analysera och utvärdera IT-risker. Genom att ha både interna och externa resurser tillgängliga så kan responstiden för att åtgärda oplanerade IT-störningar kortas. Addtech anlitar även externa cybersäkerhetsexperter för att säkerställa att säkerhetsnivån ständigt anpassas och uppdateras utifrån rådande hotbilder och kunders växande krav på cybersäkerhet.