KARRIÄR INOM ADDTECH

ARBETA I EN INTERNATIONELL TEKNIKHANDELSKONCERN

Addtech strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger sina medarbetare stora möjligheter till utveckling.

I koncernen finns möjligheter att kombinera teknik med affärer och samtidigt ta eget projektansvar. Koncernens position som en viktig aktör i många nischer ger tillfälle att utvecklas inom flera teknikområden och att få arbeta med såväl krävande kunder som ledande globala leverantörer.

Internrekrytering är Addtechs viktigaste verktyg för ledarförsörjning. Vid sidan av detta görs även extern rekrytering och våra många företagsförvärv gör att Addtech får in duktiga och drivna entreprenörer. Med rätt matchning och stöd kan dessa personer utvecklas ytterligare i organisationen. De flesta personer i ledande ställning i koncernen har börjat sin karriär inom försäljning i något av dotterbolagen.

Addtechs etablerade företagskultur och gemensamma värdegrund ger medarbetarna god vägledning i arbetet. Företagskulturen bygger på affärsmannaskap och hög teknisk kompetens i kombination med individuell frihet och en vilja att ta personligt ansvar.

När kunder och leverantörer väljer att arbeta med Addtech har medarbetarnas förhållningssätt en avgörande roll. Koncernens medarbetare är kända för sin förmåga att skapa nya kreativa lösningar som möter kundernas behov. Affärsmannaskapet omfattar även en förmåga att se till det egna bolagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt med utgångspunkt i affärer som är bra för alla parter.

Addtech genomsyras av medarbetarnas entreprenörsförmåga. Den decentraliserade organisationen bevarar och främjar entreprenörskap. Det är därför viktigt att behålla vårt koncept ”småskalighet i stor skala” i koncernen.

I dotterbolagen finns en närhet mellan ledning och övriga medarbetare som ofta inte är möjlig i större organisationer. På samma sätt står dotterbolagen väldigt nära sina kunder och leverantörer, vilket ökar lyhördheten mot marknaden.

Inom Addtech ligger såväl ansvar som befogenheter för affärsverksamheten hos dotterbolagen, vilket är en förutsättning för att bolagen snabbt ska kunna anpassa sina produkter och tjänster till marknadens förväntningar och förändringar.

Dotterbolagens självständighet är även en av de viktigaste drivkrafterna inom koncernen. Friheten ger VD:arna för dotterbolagen stora möjligheter att utveckla sina respektive verksamheter. Priset för denna frihet är dock att de berörda måste leverera vad som krävs. Detta angreppssätt har historiskt visat sig fungera väl.