UTVECKLAS HOS ADDTECH

Vi arbetar långsiktigt för att öka den interna kunskapsöverföringen, vidareutveckla medarbetarna och förädla företagskulturen. Detta görs genom vår egen Affärsskola Addtech Academy samt genom olika former av samarbeten inom koncernen.

Våra medarbetare är Addtechs viktigaste konkurrensmedel. Ledare och medarbetare i dotterbolagen måste därför samspela med varandra på olika sätt som gynnar kunden och koncernen.

Koncernens stora öppenhet och proaktiva korsbefruktning är en förutsättning för att utveckla medarbetarna. Erfarenhets- och kompetensutbyte bidrar till både koncernens och de enskilda bolagens utveckling. Exempel på interna nätverk som stärker företagskulturen och kompetensen är vår egen Affärsskola, VD-möten samt samarbeten mellan dotterbolag, våra affärsområden och de olika affärsenheterna.

Addtech Academy är en viktig plattform för att sprida företagskulturen, vidareutveckla affärsmannaskapet och öka graden av professionalism bland medarbetarna. Utbildningens övergripande syfte är att utbilda, träna och motivera personalen till att bli engagerade, framgångsrika medarbetare inom koncernen. De olika kurserna inom Addtech Academy erbjuder medarbetarna utbildning anpassad till erfarenhet och arbetsuppgifter och riktar sig till såväl nyanställda som ledande befattningshavare i koncernbolagen.

Inom ramen för samarbetet med leverantörer sker stor kunskapsöverföring mellan båda parters medarbetare. Nyckelpersoner hos Addtech tillbringar dessutom regelbundet tid hos leverantörer i Europa, Asien och USA. Dessa relationer är viktiga för att hålla en hög teknisk kompetens inom dotterbolagens respektive marknadsområde.