MÅL & STRATEGIER

LEDANDE INOM VÄRDESKAPANDE TEKNIKLÖSNINGAR

Addtechs vision är att vara ledande inom värdeskapande tekniklösningar. Det innebär att vi ska vara en mervärdeskapande länk mellan tillverkare och kunder och erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till industriföretag.

Mål

Addtechs finansiella mål är att skapa tillväxt i kombination med lönsamhet. Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling.

Lönsamheten i varje dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som relationen mellan rörelseresultat (R) och rörelsekapital (RK). R/RK premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger möjlighet till positivt kassaflöde och förutsättningar för långsiktigt lönsam tillväxt.

Addtech ska vara ledande inom värdeskapande teknikhandel och uppfattas som den mest kompetenta och långsiktiga samarbetspartnern av både våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Strategier

Addtech ska vara marknadsledande och finnas inom särskilt utvalda nischer med högt kunskaps och teknikinnehåll där kunderna efterfrågar noggrant utvalda produkter, lösningar och delsystem, ofta i små och medelstora volymer. Den marknadsledande positionen är viktigt för en stabil tillväxt och lönsamhet.

Addtech ska kännetecknas av en flexibel organisation med lösningsfokuserade och innovativa medarbetare som ser nya affärsmöjligheter. Addtech som koncern ska tillvarata respektive dotterbolags eller produktområdes tillväxtpotential genom att flytta isär eller slå ihop hela eller delar av verksamheter. Operativ rörlighet innebär även att Addtech ska ha effektiva processer för att integrera nya verksamheter i koncernen.

Addtech ska kontinuerligt förstärka befintliga verksamheter genom mindre förvärv, men även expandera och stärka sina positioner inom utvalda områden. Verksamheten ska även kompletteras genom förvärv av verksamheter inom nya nischer där koncernen har förutsättningar att bli marknadsledande. En framgångsfaktor för samtliga förvärv är att koncernens affärsmodell kan tillämpas.

Förvärv

Vinsttillväxt

15%


Minst 15 procent i resultattillväxt över en konjunkturcykel.
 

R/RK

45%


Lönsamheten per dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som rörelseresultat dividerat med rörelsekapital.