VD

Niklas Stenberg

Dotterbolag

130

Antal anställda

3 000

Verksamhet

20 länder

ORGANISATION

FRAMGÅNGSRIKA ENTREPRENÖRSBOLAG I STOR SKALA

Addtech har cirka 3 000 medarbetare i drygt 130 dotterbolag, en årsomsättning om drygt 11 miljarder svenska kronor och försäljning till ungefär 20 olika länder.

Frihet under ansvar är den grundläggande princip som genomsyrar organisationen. Dotterbolagens självständighet är viktig för att behålla och rekrytera duktiga medarbetare och entreprenörer. Varje dotterbolag har möjlighet att växa och utveckla verksamheten så länge som de följer Addtechs affärsmodell och ramverk. Addtech detaljstyr därmed inte bolagen men utövar ett aktivt ägarskap genom styrelsearbete.

Framgångsfaktor: Småskalighet i stor skala


Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet

Lönsam tillväxt uppnås genom kontinuerlig affärs- och organisationsutveckling. Detta sker i alla dotterbolag inom Addtech. Dessutom utvecklas koncernen genom förvärv av nya dotterbolag vilka möjliggör en expansion till nya marknader och ett breddat utbud av nischade produkter och tjänster.

Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Addtechs räkenskapsår 
omfattar perioden 1 april – 31 mars.

EFFEKTIV OCH DECENTRALISERAD ORGANISERING

Addtech består av drygt 130 dotterbolag. Addtech arbetar aktivt med att utnyttja organisationen så effektivt som möjligt och bolagen samarbetar i olika grad med sina systerbolag. Verksamheten organiseras i fem affärsområden:

Automation

Components

Energy

Industrial Process

Power Solutions

AFFÄRSENHETER GER SYNERGIER

Addtechs affärsområden består av ett flertal affärsenheter, motsvarande olika marknadssegment. Affärsenheternas syfte är att identifiera och tillvarata utveckling och nya affärsmöjligheter inom respektive marknadssegment, samt att skapa ett utbyte mellan dotterbolagen.

Affärsenheterna utgör därmed grunden för Addtechs strategi där framgångsfaktorerna bygger på att kombinera det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och långsiktighet.

Läs mer om våra affärsenheter under respektive affärsområde. 

Affärsområden

FRIHET UNDER ANSVAR

Addtechs framgång bygger på en effektiv och decentraliserad bolagsstyrning. Frihet under ansvar innebär att dotterbolagen är fria att driva och utveckla den operativa verksamheten så länge som de följer Addtechs affärsmodell, finansiella mål och koncerngemensamma spelregler. Förvärv av verksamheter är en viktig del i affärs- och organisationsutvecklingen även för dotterbolagen.

Moderbolaget tillhandahåller en rad verktyg som bidrar till dotterbolagens effektivitet och lönsamhet. Verktygen finns inom områden som juridik, ekonomi, utbildning, kvalitet och IT-system samt ramavtal för inköp av tjänster.

MARKNADSLEDANDE INOM VÄL UTVALDA NISCHER

Den gemensamma nämnaren mellan dotterbolagens affärsidéer är att de marknadsför och säljer tekniska produkter inom utvalda nischer. Oavsett om dotterbolagen bedriver teknikhandel eller har egen produktion så är Addtech en teknikpartner och specialist som hjälper kunderna att hitta både rätt teknisk lösning och produkt.

Dotterbolagens tekniska kompetens, långsiktiga kundrelationer och en god förståelse för kundernas verksamheter har skapat samarbeten med världsledande företag, så som ABB, Ericsson, Novo Nordisk, Sandvik, Tetra Pak och Volvo.

Dotterbolag