MARKNAD

MARKNADENS DRIVKRAFTER: GLOBALISERING OCH TEKNIKUTVECKLING

Addtech ingår i den internationella teknikhandelsmarknaden där aktörer köper, anpassar och säljer tekniska produkter och lösningar. Vi har valt att fokusera på speciella nischer med högt teknik- och kunskapsinnehåll. Den snabba tekniska utvecklingen ställer stora krav på att hela tiden ligga i framkant med teknikutvecklingen. Det är här vi kan göra skillnad för både våra kunder och våra tillverkare.

Addtech har sin bas i nordisk industri men agerar internationellt. Tyngdpunkten ligger i Norden, men marknaderna utanför de nordiska länderna har haft en positiv utveckling och har ökat i betydelse. Förutom en egen verksamhet i ett 20-tal länder, tillkommer export till ytterligare ett 20-tal länder.

I ett kortare perspektiv är tillväxten och lönsamheten nära kopplade till industrikonjunkturen och det ekonomiska läget på de marknader där Addtech verkar. Marknadens långsiktiga tillväxt och lönsamhet är beroende av industrins och tjänstenäringarnas storlek och mångfald.

Nordeuropas relativt höga kostnadsläge har bidragit till utvecklingen av en kunskapsintensiv, automatiserad och specialiserad industri- och tjänstenäring. Utvecklingen har även bidragit till en uppdelning av värdekedjan, ökad handel och ett ökat beroende av externa samarbetspartners för produktutveckling och komponentanpassningar liksom för service och andra eftermarknadstjänster.