VÅR VERKSAMHET

ADDTECH - LÄNKEN MELLAN LEVERANTÖR OCH KUND

Addtech består av drygt 140 självständiga dotterbolag. Dessa har en viktig roll både för leverantörer (tillverkare) och för köpare av produkter och lösningar, till exempel maskintillverkare, processindustrin och elnätsbolag.

Tillverkarna får en distributionskanal på den nordiska marknaden och tillgång till en bred och relevant kundbas. Kunderna å andra sidan får tillgång till en global produktmarknad utan att själva behöva vara specialister på olika produkters egenskaper och användningsområden. Den moderna batterimarknaden är ett bra exempel på en situation där behovet är lätt att beskriva medan en optimal lösning ställer stora krav på specialistkunskap och hög teknisk kompetens.

Addtech arbetar nära kunder och leverantörer kring utveckling av produkter och tjänster. Koncernen fokuserar både på applikationsanpassning för att förbättra produkters funktionalitet och på att utveckla kostnadseffektiva tjänster inom exempelvis logistik, utbildning och service.

Utvecklingen av olika produkter och tjänster samt produktionsprocesser sker i linje med gällande kvalitetskrav för respektive bransch. Koncernen begränsar risken i produktutvecklingen eftersom den baseras på identifierade kundbehov samt att den sker inom ramen för det befintliga nätverket av leverantörer och kunder.

Dotterbolagens självständighet är av stor betydelse för Addtechkoncernens förmåga att behålla och rekrytera affärsdrivna medarbetare och entreprenörer. Addtech kombinerar det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora företagets resurser, nätverk och uthållighet. Genom att bedriva småskalighet i stor skala optimeras det lilla företagets möjligheter till långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Självständigheten och frihet under ansvar innebär att bolagen är fria att driva och utveckla den operativa verksamheten så länge som den följer Addtechs affärsmodell och koncerngemensamma spelregler.

Varje enskilt dotterbolag styrs av en verkställande direktör med uppgift att utveckla det egna bolagets verksamhet. Dotterbolagen är i sin tur grupperade i affärsenheter, som styrs av ledare som rapporterar till affärsområdescheferna. För att bevara en nära kontakt med verksamheten är en affärsenhetschef ofta verkställande direktör i ett dotterbolag samtidigt som en affärsområdeschef kan vara ansvarig för en affärsenhet.